SerwisDedra wydłuża okres gwarancji handlowej do 24 miesięcy

 

Od samego początku działalności firmy, naszym celem  było zapewnienie jak najwyższego poziomu

jakości obsługi posprzedażnej zakupionych maszyn i urządzeń.

Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych Klientów informujemy, że od dnia

2 stycznia 2016 roku Dedra Exim Sp. z o.o.  wydłuża okres gwarancji handlowej do 24 miesięcy

na sprzedawane urządzenia i maszyny zasilane prądem elektrycznym, sprężonym powietrzem,

benzyną, olejem napędowym i gazem.

Wydłużona 24 miesięczna gwarancja obejmuje w/w maszyny  i urządzenia sprzedawane końcowym

użytkownikom od 2 stycznia 2016 roku - decyduje data paragonu zakupu lub faktury VAT - niezależnie

od terminu gwarancji wymienionego w dołączonej do towaru pisemnej gwarancji. 

 

Ogólne warunki gwarancji

 

Pobierz

 

1. Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie z warunkami techniczno-użytkowymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.

2. Gwarancja obowiązuje na całym terenie Rzeczypospolitej Polskiej i UE. Adresy serwisów dla poszczególnych krajów dostępne są na stronie www.dedra.pl. W przypadku braku serwisu dla danego kraju zobowiązania gwaranta realizuje serwis centralny.

3. Reklamacja powinna być zgłoszona pisemnie w okresie obowiązywania gwarancji.

4. Okres trwania gwarancji podany jest w karcie gwarancyjnej i może wynosić od 24 do 48 miesięcy w zależności od produktu, wyjątkiem są:

- akumulatory, na które udzielamy 6 miesięcznej gwarancji

- sprzedawane części zamienne objęte są 3 miesięczna gwarancją

5. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji, które wyniknęły z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie lub nieprawidłowości spowodowanych złą technologią wykonania.

6. Wady ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usunięte przez DEDRA-EXIM w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia dostarczenia do serwisu. Czas naprawy może się przedłużyć w wypadku konieczności sprowadzenia części niezbędnych do naprawy, o czym użytkownik zostanie powiadomiony.

7. Reklamowany produkt winien być dostarczony do punktu sprzedaży. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest :

- przedstawienie prawidłowo wypełnionej Karty Gwarancyjnej,

- przedstawienie dokumentu potwierdzającego fakt dokonania zakupu wraz z datą sprzedaży (np. paragon, faktura VAT)

- dostarczenie pełnej kompletacji zgodnie z punktem „kompletacja” w instrukcji obsługi.

8. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku:

- użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Obsługi,

- przeciążenia urządzenia, prowadzącego do uszkodzenia silnika, elementów przekładni mechanicznej lub innych elementów urządzenia,

- dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione,

- dokonywania modyfikacji w konstrukcji,

- uszkodzeń mechanicznych, fizycznych, chemicznych, spowodowanych siłami i czynnikami zewnętrznymi, zanieczyszczeniem mikrośrodowiska

- uszkodzeń będących następstwem: montażu niewłaściwych części lub osprzętu, stosowania niewłaściwych smarów, olejów, środków konserwujących

9. Gwarancji nie podlegają części ulegające naturalnemu zużyciu w czasie eksploatacji: bezpieczniki termiczne, szczotki elektrografitowe, linki napędowe, paski klinowe, uchwyty narzędziowe, końcówki robocze elektronarzędzi (piły tarczowe, wiertła, frezy, itp.).

10. Tabliczka znamionowa urządzenia powinna być czytelna. Reklamowany egzemplarz należy dokładnie zabezpieczyć przed uszkodzeniami w transporcie. Na ile to możliwe dostarczyć w oryginalnym opakowaniu.

11. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

 

Karta gwarancyjna

 

Pobierz